ประวัติคณะครุศาสตร์

     

คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาโดยสืบทอดมาจากโรงเรียนการเรือนพระนคร ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ จากประวัติอันยาวนาน ๗๓ ปี (ปัจจุบัน ๒๕๕๔) คณะครุศาสตร์ มีวิวัฒนาการในฐานะหน่วยงาน
ที่มุ่งมั่นรับใช้สังคมและให้บริการด้านการจัดการศึกษา ตามภารกิจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในบริบทของชุมชน สังคมเมือง โดยมีพัฒนาการตามลำดับดังต่อไปนี้       คณะครุศาสตร์เริ่มต้นมาจากการสอนวิชาหมวดการศึกษาโรงเรียนการเรือนพระนคร และพัฒนามาเป็นลำดับดังนี้
             ปีการศึกษา ๒๔๘๑ โรงเรียนการเรือนพระนคร สอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน
             ปีการศึกษา ๒๔๙๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) สาขาคหกรรมศาสตร์
             ปีการศึกษา ๒๕๐๑ เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร์ และอนุบาลศึกษา
             ปีการศึกษา ๒๕๑๗ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการประถมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
             ปีการศึกษา ๒๕๑๘ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
             ปีการศึกษา ๒๕๒๑ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๗ โปรแกรมวิชา และเปิดสอนเพิ่มในปีการศึกษาต่อไป
             ปีการศึกษา ๒๕๒๗ หมวดวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒)
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๒ โปรแกรมวิชา
                    ๑. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
                    ๒. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
                    ๓. โปรแกรมวิชาพลศึกษา
                    ๔. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
                    ๕. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
                    ๖. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                    ๗. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
                    ๘. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
                    ๙. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                  ๑๐. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
                  ๑๑. โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
                  ๑๒. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
            ปีการศึกษา ๒๕๓๘ คณะวิชาครุศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๓ โปรแกรมวิชา โดยเปิดสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพิ่ม ๑ โปรแกรมวิชา
            ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพครู (๒๔ หน่วยกิต)
            ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (๒๗ หน่วยกิต)
            ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ โปรแกรมวิชา
                  ๑. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
                  ๒. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
                  ๓. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                  ๔. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
            ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒ โปรแกรมวิชา
                  ๑. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
                  ๒. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
            ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ๒ โปรแกรมวิชา ได้แก่
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่คณะ
มีความพร้อมมากที่สุดเพราะมีโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศเป็นห้องปฏิบัติการให้กับโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและ
มีศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นห้องปฏิบัติการให้กับโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
           - เปิดให้บริการวิชาการโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
บริหารการศึกษา
           ปีการศึกษา ๒๕๔๙ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูต่างประเทศ
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๒๐ ชั่วโมง การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม ข้อกำหนดดังกล่าวครอบคลุมถึงกลุ่มครูต่างประเทศ
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ในระดับที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา ครูชาวต่างประเทศ
ที่ทำการสอนในประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนได้
            คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู
ชาวต่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าวผ่านการเห็นชอบและรับรองหลักสูตรโดยองค์กรควบคุมวิชาชีพครู (คุรุสภา)
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐
            ปีการศึกษา ๒๕๕๐ คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สำหรับครู ชาวต่างประเทศ (๒๐ ชั่วโมง)
            ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ และพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาครูประจำการ
ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๕ ปี ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
            ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา

            ปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘)


 ปรัชญาของคณะครุศาสตร์

“ สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล ”


วิสัยทัศน์

          คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ โดยมีแนวทาง ในการบริหารจัดการองค์กรดังนี้

                 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
                 2. เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
                 3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริการแหล่งความรู้
                 4. มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นสากลทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครู
                 5. ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรที่หลากหลาย


พันธกิจ

   ๑.

ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา

๒.

พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

๓.

วิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางการสอนและการบริหารการศึกษา

๔.

บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้านศาสตร์ทางการศึกษา และวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๕.
ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

       1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิต
เฉพาะสาขาหรือความเป็นอัตลักษณ์ โดยกำหนดมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร มีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
และบัณฑิตมีงานทำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
       2. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อบริบทของสังคมโดยแท้จริง คือ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสำหรับชาวต่างประเทศ
       3. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรและบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
       4. มุ่งบริหารจัดการด้านการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทำการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
       5. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามมาตรฐานสากลในวิชาชีพที่รับผิดชอบเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
และให้บริการการฝึกอบรมวิชาชีพครู โดยจัดการฝึกอบรม อย่างครบวงจรทั้งหลักสูตรวิชาชีพครูภาษาไทยและภาษาต่างชาติ
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม


นโยบายคณะครุศาสตร์

         1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ
        2. พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
        3. ส่งเสริมให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบทางการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสามารถพัฒนาให้นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักคิด และมีทักษะในการสอน
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป
        4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
        5. สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชาและนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาทำการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของชาติ
        6. ขยายการจัดการศึกษาสู่ชุมชนตามโอกาสโดยใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตามปณิธานของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเน้นที่คุณภาพเทียบเท่ากับในมหาวิทยาลัย
        7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริมและ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
        8. ร่วมมือกับโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างบุคลากรที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
        9. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร การทำงานของคณาจารย์ และจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

             << กลับหน้าหลัก