Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีทักษะทางด้านการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีทักษะทางด้านการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน ในหัวข้อ ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสู่การประยุกต์ใช้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Online Program Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว

0 (1)
0 (2)
0 (3)
0 (4)
0 (5)
0 (6)
0 (7)
0 (8)
0 (9)
0 (10)
0 (11)
0 (12)
0 (13)
0 (14)
0 (15)
0 (16)
0 (17)
0 (18)
0 (19)
0 (20)
0 (21)
0 (22)
0 (23)
0 (24)

Total images: 24 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help