Up ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 Slideshow

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรหมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะครูต้นแบบอย่างมืออาชีพ” อาจารย์ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครูยุคดิจิทัล” และ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงินกับครูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ:ชัยสิทธิ์ ข่าว:อำภาพร

DSC_0062
DSC_0141
DSC_0146
DSC_0217
DSC_0218
DSC_0223
DSC_0224
DSC_0231
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0254
DSC_0050
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0059
DSC_0066
DSC_0069
DSC_0079
DSC_0088
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0092
DSC_0100
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0108
DSC_0113
DSC_0114
DSC_0118
DSC_0121
DSC_0124
DSC_0126
DSC_0128
DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0134
DSC_0137
DSC_0153
DSC_0151
DSC_0148
DSC_0157
DSC_0159
DSC_0176
DSC_0181
DSC_0186
DSC_0188
DSC_0189
DSC_0193
DSC_0194
DSC_0196
DSC_0198
DSC_0202
DSC_0204
DSC_0212
DSC_0260
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0268
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0278
DSC_0282

Total images: 67 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help