Up คณะครุศาสตร์ มสด. รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 Slideshow

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สรรค์ วรอินทร์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร. สนานจิตร สุคนธ์ทรัพย์ รศ. ภณิดา มาประเสริฐ ผศ. โยธิน ศรีโสภา ดร. สังคม จันทร์วิเศษ ผอ. กรรณิการ์ บารมี และคุณชฬภัสร ภุฑร ร่วมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาและอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติการสอน และผู้แทนนักศึกษา ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1_resize
2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
IMG_7690_resize
IMG_7699_resize
IMG_7703_resize
IMG_7708_resize
IMG_7710_resize
IMG_7715_resize
IMG_7719_resize
IMG_7720_resize
IMG_7723_resize
IMG_7727_resize
IMG_7736_resize
IMG_7740_resize
IMG_7750_resize
IMG_7754_resize
IMG_7757_resize
IMG_7761_resize
IMG_7765_resize
IMG_7767_resize
IMG_7771_resize
IMG_7823_resize
IMG_7825_resize
IMG_7827_resize
IMG_7833_resize
IMG_7835_resize
IMG_7838_resize
IMG_7839_resize
IMG_7842_resize
IMG_7844_resize
IMG_7846_resize
IMG_7849_resize
IMG_7854_resize
IMG_7857_resize
IMG_7863_resize
IMG_7865_resize
IMG_7902_resize
IMG_7988_resize
IMG_7975_resize
IMG_7957_resize
IMG_8010_resize
IMG_8012_resize
IMG_8021_resize
IMG_8039_resize
IMG_8049_resize
IMG_8104_resize

Total images: 51 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help