Up โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณครุศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ) และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการอบรมทวนสอบฯ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง ๔๓๔)

08jan19-005
08jan19-001
08jan19-003
08jan19-006
08jan19-002
08jan19-0012
08jan19-004
08jan19-008
08jan19-007
08jan19-0010
08jan19-0011
08jan19-009
08jan19-0013
08jan19-0014
08jan19-0015

Total images: 15 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help