ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2-10
ป.ตรี
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
ค่าวัสดุ
การศึกษา
ค่าเล่าเรียน
รวม
ค่าวัสดุ
การศึกษา
ค่าเล่าเรียน
รวม
                 
การศึกษาปฐมวัย
-
-
-
-
-
-
-
-
การประถมศึกษา
-
-
-
-
-
-
-
-
  (ข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://entrance.dusit.ac.th  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555)  


  - ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕