ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2-10
ป.ตรี
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
ค่าวัสดุ
การศึกษา
ค่าเล่าเรียน
รวม
ค่าวัสดุ
การศึกษา
ค่าเล่าเรียน
รวม
                 
การศึกษาปฐมวัย
168,250
7,000
4,100
12,025
23,125
4,100
12,025
16,125
การประถมศึกษา
168,250
7,000
4,100
12,025
23,125
4,100
12,025
16,125
  (ข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://entrance.dusit.ac.th  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555)  


  - ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕