ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : February 22, 2017
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDeanDeanDean<

 
    Wednesday, February 22, 2017  
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 (28/12/2016)  
     
     

 
   

คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระเช่น สรุปการเปรียบเทียบเกณฑ์ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ร่างคำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(22/2/60) hot

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.พรชุลี ลังกา จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้การต้อนรับ  Dr.Lindy C. Lulab และนักศึกษาจาก University of Southeastern Phipippines เพื่อการเจรจาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(20/2/60) hot

   

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษ ชั้น 1 อาคารเครื่องปั้นดินเผา และศูนย์วัฒนธรรมฯ (อาคารเยาวภา) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นางสาวธาชินี ศิวศิลปชัย)(18/2/60) hot

   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและมีคุณลักษะความเป็นครูวิชาชีพที่มีคุณภาพในวันเสาร์ ที่ 4 กุมพาพันธ์ 2560 ณ อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(4/2/60) hot

   
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำคณะครุศาสตร์(KM) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีวาระต่างๆเช่น บทสรุปผู้บริหารการจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560  เวลา 10.oo – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(31/1/60)
   
 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ให้กับคณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี , ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและลำปาง  ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 โดย ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ภิรดี วัชรสินธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการอบรม  โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อสร้างกระบวนการและเทคนิควิธีการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน  (ภาพ:นายครรชิต อนุกูล/ข่าว:นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง) (19/1/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญวันครูและปีใหม่ 2560 และ ได้มีบรรยายพิเศษ หัวข้อ ครูของพระราชา ณ ห้อง 852 ทำบุญเลี้ยงเพล รับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมสังสรรค์ จับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (17/1/60)
   
วันศุุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพย์  ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย) (23/12/59)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
     
   hot รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559hot
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
     
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า