Update : August 22, 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<

  22 August, 2019  
คลิกเพื่อขยาย
 
 
 
 
  news
     
     
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประถมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร             เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา พัฒนากระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ การปรับตัว การอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข ปลุกจิตใต้สำนึกให้เป็น ผู้มีจิตสาธารณะของความเป็นพลเมืองที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 11702 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย         สวนดุสิต (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว)(16/8/62)
     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(13/8/62)

     
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี นักศึกษาและผู้ปกครองจาก ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาฯเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ และได้มีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้อง 852 และ 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(8/8/62)

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ EDUCATION Scholar’ Club (ESC) “ PLC การพัฒนาผลงานทางวิชาการ” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างมั่นใจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ เป็นวิทยากร และ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ เป็นผู้ดำเนินรายการในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(23/7/62)hot

     
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอบรมการเสริมศักยภาพและสมรรถนะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากร หัวข้อ “FACULTY OF SCIENCE KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา และสนองตอบความต้องการของสังคม และประเทศชาติ พัฒนากระบวนการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สามารถเป็นครูที่ดีมีคุณภาพในสังคม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/62)hot

     
 

อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย ประธานกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และอาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ วิทยากรร่วม  เพื่อเพิ่มการประกันคุณภาพการศึกษาและทักษะด้านการเขียนโครงการ ในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/62)

     
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 9 เดือน) ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (434) (ภาพ:ข่าว/สำนักงานคณะครุศาสตร์)(12/6/62)
     
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 (หลักสูตร 4 ปี ) คณะครุศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์ )(10/6/62)

     
  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาครู ปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์ )(9/6/62)
     
 

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์ ) (4/6/62)

     
 

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ ประธานกรรมการคนที่ 1 และ ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานกรรมการคนที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือฯ เพื่อดำเนินการในการทำงานขององค์กร PECERA Thailand ครั้งที่ 1/2562 (2) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มสด. และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่ประชุม อาทิ สรุปการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ การดำเนินงานเกี่ยวกับเว็ปไซด์ การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยระดับชาติในปี 2562 และรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน  ณ ห้อง 825 อาคารพระมิ่งขวัญ  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(24/5/62)

     
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 184 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรุงเทพมหานคร โดยฝึกอบรมวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (30/4/62)

     
     
   
     

         
             
    คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิสก์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี   คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี