คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509

Faculty of Education, Suan Dusit University
295 Nakorn Rachasima Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 0-2244-5502-4    Fax. 0-2244-5509    E-Mail : education.dusit@hotmail.com


        พิกัด GPS = 13.776109,100.509849