ชื่อ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม
ตำแหน่ง
 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   
นโยบายการบริหารและการดำเนินงาน

  นโยบายการบริหารและการดำเนินงาน

   
ตำแหน่งทางวิชาการ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
   
   
ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาตรี
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
  การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ์
ปริญญาเอก
  ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ (สังกัดกลุ่มวิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
บุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
บุคลากรสายสนับสนุน ประชาสัมพันธ์
   
   
   
   
   
ผลงานทางวิชาการ

ตำรา/หนังสือ
- วีณัฐ สกุลหอม .(๒๕๖๓). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ:
สำนักพิมพ์: บริษััท โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด
- วีณัฐ สกุลหอม. (๒๕๖๒). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพ:
สำนักพิมพ์: บริษััท โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

ผลงานวิจัย
  
  

- วีณัฐ สกุลหอม, เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์, จิระ จิตสุภา, อลงกรณ์ เกิดเนตร .(๒๕๖๔). การศึกษา ผลการใช้แอปพลิเคชันในแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- พรเทพ ลี่ทองอิน ,วีณัฐ สกุลหอม, ทิพสุดา คิดเลิศ, มงคลชัย บุญแก้ว. (๒๕๖๓). โรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑.
- วีณัฐ สกุลหอม, พรเทพ ลี่ทองอิน, มงคลชัย บุญแก้ว, อัษฎา พลอยโสภณ .(๒๕๖๓). การพัฒนา มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่แบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพ : กองทุนสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพ สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.
- กาญจนา เดชภิญญา, วีณัฐ สกุลหอม . (๒๕๖๒). การศึกษาความสามารถด้านการประกอบอาหารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนวุฒิกรโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ชุลีพร อิสโร, วีณัฐ สกุลหอม .(๒๕๖๒). การศึกษาความสามารถด้านการเขียนพยัญชนะไทยของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเทคนิคอักษรจาง.
กรุงเทพ :มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ดวงพร เผือกเงิน, วีณัฐ สกุลหอม .(๒๕๖๒). การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ
โดยการสอนแบบสาธิตของนักเรียนออทิสติกโรงเรียนเพชบุรีปัญญานุกูล. กรุงเทพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- รัตติกาล สุทรกิจ, วีณัฐ สกุลหอม .(๒๕๖๒). ความสามารถการเรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันของ
เด็กออทิสติกชั้นอนุบาล3. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- วีณัฐ สกุลหอม .(๒๕๖๐). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- วีณัฐ สกุลหอม,ทิพสุดา คิดเลิศ .(๒๕๕๖). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธรัตนาราม
ศูนย์การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- วีณัฐ สกุลหอม .(๒๕๖๓). การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันตระกูล Google
และ Microsoft. วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๒๕ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
- บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
-กาญจนา เดชภิญญา, วีณัฐ สกุลหอม .(๒๕๖๒). การศึกษาความสามารถด้านการประกอบอาหาร
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนวุฒิกรโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์. วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ ๓๗ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒)


ประสบการณ์บริหาร
- ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
- ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน
   
ประวัติและข้อมูลคณบดี
ประวัติและข้อมูลคณบดี