ชื่อ
  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ตำแหน่ง
  คณบดีคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   

  นโยบายการบริหารและการดำเนินงาน

   
ตำแหน่งทางวิชาการ
  อาจารย์
ระดับ
  7
ประวัติการศึกษา
    - ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Cambridge University 
    ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
    วิทยาลัยครูนครสวรรค์
  - ประกาศนียบัตร Intel Teach to the Future (New Mexico, USA)
ปริญญาตรี
  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ปริญญาโท
  สส.ม. (สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก
  Ph.D. (Curriculum and Instruction with Specialization in TESOL)
  from New Mexico State University, USA 
ประวัติการทำงาน
 

  พ.ศ. 2519 – 2529
      - อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเขาทราย จ.พิจิตร
      - หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเขาทราย จังหวัดพิจิตร  
      - ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายปกครอง โรงเรียนเขาทราย จังหวัดพิจิตร

  พ.ศ. 2529 – 2537
      - อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
         กรุงเทพมหานคร 
      - หัวหน้างานแผนงาน โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
  พ.ศ. 2532 – 2533
      - อาจารย์แลกเปลี่ยนสอนภาษาอังกฤษ (AFS)  
         ที่ WestmountHigh School, Montreal, Canada
  พ.ศ. 2537 – 2551
      - อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี  
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  พ.ศ. 2546 – 2550
      - อาจารย์พิเศษสอนวิชา Integrating Technology into Teaching,
         College of Education, New Mexico State University, USA
         และวิชา Intensive English, Center for Intensive Training
         in English, New Mexico State University
  พ.ศ. 2551– 2556
      - อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
      - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  พ.ศ. 2555
      - Visiting Professor Dana Ana Community College,
         NMSU New Mexico, USA.
      - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
        (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
        แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555)
  พ.ศ. 2556
      - คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
        (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
        แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)
      - รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
        (วันที่ 31 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2556)

ผลงานทางวิชาการ

   - เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2
     (English for Academic Purpose for Early Childhood
     Teacher 2 : ECED 102)
   - เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
     (Languages and Communication for teachers)
   - บทความทางวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยที่สวนดุสิต...
     อีกก้าวหนึ่งของการยอมรับ” ตีพิมพ์ใน วารสารเชิงวิชาการ
     ชุดที่ 1 การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     ตุลาคม 2551
   - บทความทางวิชาการเรื่อง “หากคิดที่จะเป็นครู” ตีพิมพ์ในวารสาร
     วิชาการ นวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2554
   - บทความทางวิชาการเรื่อง “แนวคิดเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
     เพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง”เว็บไซด์โรงเรียนละอออุทิศ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - บทความทางวิชาการเรื่อง “สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน..
     พัฒนาเด็กได้มากกว่าที่คิด” เว็บไซด์ โรงเรียนละอออุทิศ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - บทความเรื่อง “เค้าเรียกผมว่า..ดอกเตอร์” ตีพิมพ์ในหนังสืออยู่อย่าง
     ดอกเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตุลาคม 2537
   - บทความเรื่อง “ละอออุทิศ..วิถีชีวิตของอนุบาล” ตีพิมพ์ในหนังสือ
     ครบเครื่องเรื่องอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     ตุลาคม 2537
ผลงานวิจัย
  
   - การวิจัยเรื่อง An Exploratory Study of the Factors that
     Lead to the Achievement in Spoken English: Focusing
     on the Students in the Business English Program of
     Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand
   - การวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการจำเป็นและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
      การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
   - ประถมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2552)
     (ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ)
   - การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
     พิจิตรต่อ งานสังคมสงเคราะห์ ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับผลิตครูในศตวรรษ
     ที่ 21 (ทุนสนับสนุนจากสภาการศึกษา, อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
   - การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
     และประถมศึกษา สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ (ทุนสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
     ตำบลบางแก้ว, อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
   - การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการผลิตครูพันธ์ใหม่
     (ทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประสบการณ์บริหาร
   - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
   - คณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
   - คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - คณะกรรมการในความร่วมมือด้านศึกษาศาสตร์กับ Fontys University
     ประเทศเนเธอร์แลนด์
   - ประธานคณะกรรมการประเมินครูเพื่อรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
     โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
     บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
   - คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
     ปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นในความร่วมมือกับสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)
   - คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
   - กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
ประวัติและข้อมูลคณบดี
ประวัติและข้อมูลคณบดี