การสรรหาอธิการบดี

ลำดับที่
รายชื่อลิงค์ย่อย
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗
2
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิกานบดี
3
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
4
ปฏิทินกำหนดระยะเวลาตามขั้นตอนการสรรหาอธิการปดี
5
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อ
6
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
7
มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี