การเลือกตั้งสภาคณาจาย์และข้าราชการ

ลำดับที่
รายชื่อลิงค์ย่อย
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
2
สรุปข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
4
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
5
ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
6
ใบสมัคร
7
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
8
ประกาศตั้งแต่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม)
9
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
10
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗