การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ลำดับที่
รายชื่อลิงค์ย่อย
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย(คณาจารย์) พ.ศ.๒๕๔๗
2
สรุปข้อบังคับฯ ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
3
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ
4
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจรย์ประจำ
5
ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
6
ใบสมัคร
7
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
8
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
9
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗