การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่
รายชื่อลิงค์ย่อย
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
3
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
4
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
5
มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
6
ประกาศแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ