การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

ลำดับที่
รายชื่อลิงค์ย่อย
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗
2
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ
3
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
4
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
5
มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ
6
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย