การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ลำดับที่
รายชื่อลิงค์ย่อย
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
2
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
3
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
4
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
5
มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
6
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง