ลำดับที่
รายชื่อลิงค์ย่อย
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้บริหาร) พ.ศ.๒๕๔๗
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคระกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคระกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗
6
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๗
7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗
8
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
9
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
10
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
11
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
12
การเลือกตั้งสภาคณาจาย์และข้าราชการ
13
การสรรหาอธิการบดี
14
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
15
ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนฯ จากอาจารย์อัตราจ้าง พ.ศ.๒๕๔๘
16
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
17
ข้อบังคับ ว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘
18
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
19
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
20
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
21
ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2547
22
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
23
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
24
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2549
25
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
26
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
27
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 2550
28
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2551
29
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วย
30
ข้อบังคับ ว่าด้วยการวิจัย