ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร

 


          ปริญญาบัตร ( อ่านว่า ปะ - ริน - ยา - บัด ) กับ ประกาศนียบัตร ( อ่านว่า ประ - กาด - สะ - นี - ยะ - บัด ) ใช้แตกต่างกันในทางการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ จะได้รับเอกสารแสดงการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษา ถ้าเป็นระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
เรียกเอกสารนั้นว่า ปริญญาบัตร ถ้าเป็นระดับประโยคประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายวิชาชีพ หรือหลักสูตรอื่นที่เนื้อหาวิชามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับรอง เช่น ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อม ช่างเสริมสวย เรียกเอกสารนั้นว่า ประกาศนียบัตร ( อ่านว่า ประ - กาด - สะ - นี - ยะ - บัด )
          การศึกษาเหนือระดับปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าปริญญาโท เรียกว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( อ่านว่า ประ - กาด - สะ - นี - ยะ - บัด - บัน - ดิด)
เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแปล

ที่มา : บทวิทยุรายการ " รู้ รัก ภาษาไทย " ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
            เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  เวลา ๗.๐๐ - ๗.๓๐ น.