บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
     หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
     11 พฤษภาคม 2553
  
   
     บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
     คณะครุศาสตร์ 7-9 มิถุนายน 2553
   
   
     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551  
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
  
   
     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2551
  
   
     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     หลักสูตรการศึกษาพิเศษ   ประจำปีการศึกษา 2551
  
   
 
 
   
 
     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     ประจำปีการศึกษา 2552
     หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
     บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
     11 พฤษภาคม 2553
   
   
      แผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
 
   
     คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน คณะครุศาสตร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
     สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
     ของหน่วยงานภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
   

 

งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทรศัพท์ 02-244-5510