ดร.ทิพย์ ขำอยู่
หัวหน้ากลุ่มงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์
อาจารย์วีณัฐ ชวนะเวช
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
ค.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ทิพย์สุดา  คิดเลิศ
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ประภาวรรณ  สมุทรเผ่าจินดา
กศ.ม.การอุดมศึกษา
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทรศัพท์ 02-244-5510