ปรัชญาของคณะครุศาสตร์

“ สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล ”


   วิสัยทัศน์

        คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในระดับชาติ
และระดับนานาชาติได้


   พันธกิจ

   ๑.

ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
๒.

พัฒนาครูประจำการในด้านวิชาชีพและวิชาการ

๓.

สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ

  และวิชาชีพครู
๔.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์/นักศึกษาจัดกิจกรรมทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๕.
บริการวิชาการในเชิงธุรกิจสัมพันธ์

   เป้าหมาย

         ๑. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีคุณลักษณะ
การเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกและศรัทธาในวิชาชีพครู มีทักษะในการจัดการ สามารถเลือกใช้ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสากล
         ๒. พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครู
สู่การเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
         ๓. วิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอนตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
         ๔. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามมาตรฐานสากลในวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
         ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม

   นโยบายคณะครุศาสตร์

         ๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ
         ๒. พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
         ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบทางการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสามารถพัฒนาให้นักศึกษา
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักคิด และ มีทักษะในการสอน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป
         ๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
         ๕. สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชาและนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาทำการวิจัย เพื่อพัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของชาติ
         ๖. ขยายการจัดการศึกษาสู่ชุมชนตามโอกาสโดยใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตามปณิธาน ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยเน้นที่คุณภาพเทียบเท่ากับในมหาวิทยาลัย
        ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
        ๘. ร่วมมือกับโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างบุคลากรที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
        ๙. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร การทำงานของคณาจารย์ และจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทรศัพท์ 02-244-5510