Last Update : 22 มิถุนายน 2554      
 
   
   
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
  (หลักสูตรใหม่ 2551)
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
  สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการศึกษาพิเศษ
   
 
             
    
   
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่วันที่ 28 - 30 เมษายน 2553
(07/05/53)   
   
การะประชุมประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 ณ ห้อง 434 

(27/01/53)    
   
การประชุมประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันที่ 27 ตุลาคม 2552  ณ ห้อง 434
 
   
 
             
 
   
 
    การปฏิรูปการศึกษา : ผู้เรียนได้อะไร? 
   
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
   
    พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
   
    พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
   
     พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
   
     มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
   
     ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 
 
   
 
     (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2553


    *** ดาว์นโหลด ไฟล์เอกสาร Microsoft Word  
   
     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
     ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับ
     พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554
   

     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     ประจำปีการศึกษา 2552
     หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   
     บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
     หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
     11 พฤษภาคม 2553
  
   
     บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
     11 พฤษภาคม 2553
   
   
     บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
     คณะครุศาสตร์ 7-9 มิถุนายน 2553
   
   
     คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน คณะครุศาสตร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
   
     แผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
 
   
     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551  
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
  
   
     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2551
  
   
     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     หลักสูตรการศึกษาพิเศษ   ประจำปีการศึกษา 2551
  
   
                         
 

 

งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทรศัพท์ 02-244-5510
Quality Assurance , Faculty of Education , Suan Dusit Rajabhat University : Tel. 02-244-5510